PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO    „PLEJADA”

 

 

PROWADZĄCA- ALINA KAMIŃSKA

 

ZAŁOŻENIA:

 

       Koło polonistyczne „Plejada” skupia grono uczniów klas VI szkoły podstawowej   i I gimnazjum ( 25 osób) rozmiłowanych w ojczystym języku, twórczych, ogarniętych pasją, kochających poezję i prozę.

       Założeniem programu jest stworzenie forum, na którym każdy uczeń będzie mógł przedstawić swoje dokonania literackie, zapozna się z twórczością znanych pisarzy i poetów, pogłębi swoją wiedzę z zakresu kształcenia literackiego  i językowego.

 

CELE:

 

  1. Analiza i interpretacja wybranych utworów nie objętych kanonem lektury szkolnej
  2. Prezentacja własnych utworów i umiejętności recytatorskich

- umieszczanie wybranych utworów na stronie internetowej

   

     3.  Kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na dzieło literackie

          - umiejętność argumentowania i obrony własnych sądów

   

     4. Doskonalenie umiejętności streszczania i rekomendacji tekstu literackiego

   

     5. Wzbogacanie wiedzy o sylwetkach twórców: Cz. Miłosza, W. Szymborskiej,

         W. Gombrowicza, Cz. Niemena, ks. P. Słonopasa

         -  refleksje na temat idei, piękna i przesłania utworów

         -  organizowanie konkursów

         - prezentacja na stronie internetowej

   

     6. Rozumienie pracy ludzi zaangażowanych w filmie i w teatrze

         - uczestnictwo w spotkaniach z twórcami filmu

         - wyjazdy na przedstawienia teatralne

         - utrwalenie pojęć związanych z językiem filmu, teatru

   

     7. Uczestnictwo w życiu szkoły poprzez aktywny udział w uroczystościach  

         i imprezach.   

         - promowanie pracy koła w szkole, jak również w środowisku lokalnym

 

                Czas spędzony na zajęciach koła polonistycznego będzie wykorzystany tak, aby każdy uczestnik był usatysfakcjonowany i spełniony literacko.

Zastosowanie metod aktywizujących wprowadzi element wspólnej zabawy.   

 

  

PLAN PRACY KOŁA POLONISTYCZNEGO "PLEJADA"

 

                       

TEMATYKA

CELE ZAJĘĆ

FORMY PRACY

TERMIN REALIZACJI

1.Poznajmy się!

-Wzajemne poznanie się

- Omówienie planu zajęć koła (uwzględnienie propozycji prowadzącego i uczestników)

- Uświadomienie celu i sensu wspólnych spotkań

-Wybranie nazwy koła

- ćwiczenia autoprezentacji

- burza mózgów (propozycja tematów zajęć)

- dyskusja

IX

2. Poezja, którą kocham……

- Prezentacja wybranych utworów

- Refleksje na temat ich przesłania, piękna

- Umiejętność argumentowania i wyrażania własnych uczuć

          - Odkrywanie piękna poetyckich światów

- ćwiczenia w interpretacji głosowej wiersza

- przypomnienie zasad pięknego mówienia- ćwiczenia interpretacyjne

 

 

 

 

          IX

3. Naszym Nauczycielom….

- utrwalenie znajomości podstawowych środków poetyckich

- odpowiedzi na pytanie: czym dla mnie jest poezja?

- przedstawienie własnych utworów- określenie ich charakteru

- analiza i interpretacja utworów

- tworzenie pola słów kluczy

- praca grupowa i indywidualna

- ćwiczenia wyobraźni poetyckiej

- interpretacja własnych utworów

- prezentacja na stronie internetowej

 

 

 

          X

4. Świat filmu

- rozumienie pracy ludzi zaangażowanych w filmie

- tworzenie słownika związanego z językiem filmu: scenariusz, montaż, dźwięk, ujecie, kadr itp.

- dokumentowanie pracy reżysera filmowego, scenarzysty, animatora widowisk

- spotkanie z reżyserem- Bogusławem Ornatem

- prezentacja fragmentów kopii filmowej przed montażem, dokumentacji scenograficznej i fotograficznej, fragmentów scenariusza i scenopisu filmu kinowego w produkcji

 

 

 

          X

5. Pielęgnujmy tradycje

- poznanie utworów o treści patriotycznej

- rozważania na poziomie analizy i interpretacji

- wybór utworów do recytacji

- przygotowanie scenariusza uroczystości z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

- scenariusz uroczystości

- prezentacja na apelu szkolnym oraz  w środowisku lokalnym

 

 

 

          XI

6. Kulisy sztuki teatralnej

- obejrzenie teatru „ Mały Książę”

- utrwalenie pojęć związanych z językiem teatru

- kształcenie umiejętności krytycznego spojrzenia na dzieło teatralne

- umiejętność argumentowania i obrony własnych sądów

- próba napisania krótkiej recenzji sztuki teatralnej

- sztuka teatralna

- dyskusja problemowa

 

 

 

 

         XI

7. Przy wspólnym stole….

- analiza tekstów wybranych kolęd i pastorałek

- wyszukiwanie i analiza semantyczna archaizmów

- dobór ról do Jasełek

- zorganizowanie wieczoru wigilijnego

- ćwiczenia językowe i słownikowe

- praca zespołowa i indywidualna

- prezentacja Jasełek w szkole i w środowisku lokalnym

 

 

 

         XII

        

8. Poeta spełnionej Apokalipsy

- analiza i interpretacja wybranych utworów K.K. Baczyńskiego

- refleksje na temat treści utworów

- określenie obowiązków i nakazu moralnego patrioty

Dzielenie się odczuciami i refleksjami- swobodna dyskusja

          I

9. Ojczyzna rośnie, krwawi, boli….

- analiza i interpretacja wybranych utworów Tadeusza Różewicza

- metafizyczny wymiar śmierci

- spojrzenie na śmierć i przemijanie z punktu widzenia Baczyńskiego i Różewicza

- dzielenie się refleksjami

- swobodna dyskusja

 

 

          I

10. Moja wierna mowo..

- wzbogacenie wiedzy o sylwetce twórczej Czesława Miłosza

- interpretacja utworów

- uświadomienie zagrożenia tożsamości człowieka- wygnańca

- utożsamianie podmiotu lirycznego z sylwetką artysty

 

- prezentacja na stronie internetowej

 

 

 

          II

11. Odkrywamy piękno poezji Wisławy Szymborskiej

- interpretacja wybranych utworów

- odkrywanie wieloznaczności poetyckiego słowa

- praca w grupach

- poszukiwanie kontekstów interpretacyjnych

 

 

          III

12. O księdzu – poecie i jego wierszach

- prezentacja sylwetki twórczej księdza Pawła Słonopasa

- interpretacja wybranych utworów

- wybór utworów do konkursu recytatorskiego „ Okno na świat”

- opracowanie regulaminu konkursu

 

- spotkanie z autorem

- konkurs

- współpraca z innymi szkołami

- prezentacja na stronie internetowej

 

 

 

          IV

13. Piszę, więc jestem

- doskonalenie warsztatu stylistycznego

- poszerzenie zasobu słownictwa

- kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i przeżyć

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- konkurs na najciekawszy utwór i najlepszą interpretację własnego utworu

- praca grupowa i indywidualna

 

 

 

 

 

          IV

14. Dziwny jest ten świat…

- prezentacja sylwetki Czesława Niemena i jego dorobku twórczego

- interpretacja wybranych utworów

- określenie przesłania płynącego z utworów

- prezentacja- płyta CD z piosenkami Czesława Niemena

 

 

 

          V

15. Bajka- nie bajka?

- poznanie nowej formy „ bajki”

- lektura wybranych utworów Sławomira Mrożka

Analiza wymogów gatunku

- zwrócenie uwagi na oryginalność utworów

 

- analiza wyznaczników gatunku

- praca indywidualna i zespołowa

 

 

 

           V

16. Słowiańskie obyczaje

- poznanie wybranych fragmentów „Starej baśni”

- poznanie zwyczajów i obrzędów naszych przodków oraz ich trwałość w tradycji narodu

- praca w grupach

- film

- zachęcenie do przeczytania książki

 

 

           V

17. Groteska w utworach  K. I. Gałczyńskiego

- prezentacja przygotowanych utworów o charakterze groteskowym

- określenie funkcji humoru w literaturze

- ćwiczenia w interpretacji tekstu

- praca zespołowa i indywidualna

 

 

         VI

18. Prasowe opowieści

- tworzenie krótkich opowiastek z wykorzystaniem tytułów prasowych

- zabawa słowem

- wykorzystanie elementów absurdu, komizmu, groteski

- praca w zespołach

 

 

        VI

19. Wakacje z książką

- świadome posługiwanie się elementami perswazji

- podsumowanie działalności koła

- krytyczne spojrzenie i ocena własnej pracy

 

         VI